Ⓞ̦̭̝̰̘̪̭̲̦͇̼̠̽͋̒͑ͤ̈́̓ͥ̀͂ͣͣ͐͑ͤ̾ͩ̚̕͠ͅⓉ̢͖̩̜̟̠̦̠̮͙̩̥̞̱͇͙͉̝̭̭̂ͤͤ͊Ⓣ̸̷̧̬̖̭̱͇̯͙͈͕̅͋ͩ̾͆ͦ̊̀͝Ⓞ̴̷̷̢̠̥̱̞̺͈ͤ̔ͬ̊̽̿Ⓞ̴̛̪̘̹͚̦͍̘͇͈̇͗̒̾ͯ̉̂ͅⓉ̷͇̮̤̟͉̺͖̫͖̪̺̯̱̳̺̫̽̊̀͊͆ͩͫͨͣ̂̊̋̿ͬͭ̋̏̚͢͟͝ͅⓉ̞̖̼̘̲̳̭̭̹͖̖̮̳̙̹ͤ̇ͬ̈ͦ̉̂̓ͬͮ̑ͤͨ̓̊ͮ̂͗̋͘͢ͅͅⓄ̵̗̮͓̯͕̥̻̦̫̹̗͙̊̊̓ͭ̃͛̄̊͒͡Ⓞ̡͓̥̲̪̬͍͙̪ͧ̋͗͑̑̏ͧ̆ͥͤ́ͦͯ̏̊́̀͠ Ⓞ̦̭̝̰̘̪̭̲̦͇̼̠̽͋̒͑ͤ̈́̓ͥ̀͂ͣͣ͐͑ͤ̾ͩ̚̕͠ͅⓉ̢͖̩̜̟̠̦̠̮͙̩̥̞̱͇͙͉̝̭̭̂ͤͤ͊Ⓣ̸̷̧̬̖̭̱͇̯͙͈͕̅͋ͩ̾͆ͦ̊̀͝Ⓞ̴̷̷̢̠̥̱̞̺͈ͤ̔ͬ̊̽̿Ⓞ̴̛̪̘̹͚̦͍̘͇͈̇͗̒̾ͯ̉̂ͅⓉ̷͇̮̤̟͉̺͖̫͖̪̺̯̱̳̺̫̽̊̀͊͆ͩͫͨͣ̂̊̋̿ͬͭ̋̏̚͢͟͝ͅⓉ̞̖̼̘̲̳̭̭̹͖̖̮̳̙̹ͤ̇ͬ̈ͦ̉̂̓ͬͮ̑ͤͨ̓̊ͮ̂͗̋͘͢ͅͅⓄ̵̗̮͓̯͕̥̻̦̫̹̗͙̊̊̓ͭ̃͛̄̊͒͡Ⓞ̡͓̥̲̪̬͍͙̪ͧ̋͗͑̑̏ͧ̆ͥͤ́ͦͯ̏̊́̀͠

Ⓞ̦̭̝̰̘̪̭̲̦͇̼̠̽͋̒͑ͤ̈́̓ͥ̀͂ͣͣ͐͑ͤ̾ͩ̚̕͠ͅⓉ̢͖̩̜̟̠̦̠̮͙̩̥̞̱͇͙͉̝̭̭̂ͤͤ͊Ⓣ̸̷̧̬̖̭̱͇̯͙͈͕̅͋ͩ̾͆ͦ̊̀͝Ⓞ̴̷̷̢̠̥̱̞̺͈ͤ̔ͬ̊̽̿Ⓞ̴̛̪̘̹͚̦͍̘͇͈̇͗̒̾ͯ̉̂ͅⓉ̷͇̮̤̟͉̺͖̫͖̪̺̯̱̳̺̫̽̊̀͊͆ͩͫͨͣ̂̊̋̿ͬͭ̋̏̚͢͟͝ͅⓉ̞̖̼̘̲̳̭̭̹͖̖̮̳̙̹ͤ̇ͬ̈ͦ̉̂̓ͬͮ̑ͤͨ̓̊ͮ̂͗̋͘͢ͅͅⓄ̵̗̮͓̯͕̥̻̦̫̹̗͙̊̊̓ͭ̃͛̄̊͒͡Ⓞ̡͓̥̲̪̬͍͙̪ͧ̋͗͑̑̏ͧ̆ͥͤ́ͦͯ̏̊́̀͠ Ⓞ̦̭̝̰̘̪̭̲̦͇̼̠̽͋̒͑ͤ̈́̓ͥ̀͂ͣͣ͐͑ͤ̾ͩ̚̕͠ͅⓉ̢͖̩̜̟̠̦̠̮͙̩̥̞̱͇͙͉̝̭̭̂ͤͤ͊Ⓣ̸̷̧̬̖̭̱͇̯͙͈͕̅͋ͩ̾͆ͦ̊̀͝Ⓞ̴̷̷̢̠̥̱̞̺͈ͤ̔ͬ̊̽̿Ⓞ̴̛̪̘̹͚̦͍̘͇͈̇͗̒̾ͯ̉̂ͅⓉ̷͇̮̤̟͉̺͖̫͖̪̺̯̱̳̺̫̽̊̀͊͆ͩͫͨͣ̂̊̋̿ͬͭ̋̏̚͢͟͝ͅⓉ̞̖̼̘̲̳̭̭̹͖̖̮̳̙̹ͤ̇ͬ̈ͦ̉̂̓ͬͮ̑ͤͨ̓̊ͮ̂͗̋͘͢ͅͅⓄ̵̗̮͓̯͕̥̻̦̫̹̗͙̊̊̓ͭ̃͛̄̊͒͡Ⓞ̡͓̥̲̪̬͍͙̪ͧ̋͗͑̑̏ͧ̆ͥͤ́ͦͯ̏̊́̀͠

Pro

Favorite films

 • The Untold Story
 • Sonatine
 • Funny Games
 • Strange Circus

Recent activity

All
 • The Girl Next Door

  ★½

 • Despicable Me 3

 • Minions

  ½

 • Despicable Me 2

Pinned reviews

More

Recent reviews

More

Popular reviews

More