Jojo Rabbit

Jojo Rabbit ★★★★½

“Adolf, do you think I’m ugly?”

“Yes.”

Perfect. 10/10.