Existentialist cinema

برخی از فیلم ها می توانند موجب شوند درباره زندگی و جهانی که در آن زندگی می کنیم انتقادی تر و با حساسیت بیشتری بیندیشیم

  • Ikiru
  • L'Avventura
  • L'Eclisse
  • Through a Glass Darkly
  • Winter Light
  • The Silence
  • Crimes and Misdemeanors
  • 8½
  • Dead Poets Society
  • Fight Club