Possession ★★★★★

استتیک ضجه و چرخ‌گوشت در لنز دوربینی که مانند جنون به دَوَران درآمده است