ehsan_agp has written 2 reviews for films rated ★★★★★ .

 • Possession

  Possession

  ★★★★★

  استتیک ضجه و چرخ‌گوشت در لنز دوربینی که مانند جنون به دَوَران درآمده است

 • Cría cuervos…

  Cría cuervos…

  ★★★★★

  This review may contain spoilers. I can handle the truth.

  فقدان‌ها می‌سوزند و رویا را در بیداری فرا می‌خوانند. رویایی که گویی معشوقه‌ی مرگ است.
  چشمان آنا همه چیز را دیده‌است. همه آنچه را که نباید می‌دید. مرگ مادر را، مرگ پدر را، خیانت پدر، ضجه‌های مادر، احتضار و مرگ همستر خانگیش را، پاهای مرغ‌های داخل یخچال و حتی سینه‌‌های عریان مستخدمه‌ی میانسال خانه را. خیرگی چشمان آنا گویی تجسم شهود است و گویی از هجوم همین مشهودات است که آنا بر زمین می‌افتد. دربند و دچار قایم‌باشکی ابدی که…