Jirokichi the Rat-Kid: Edo Reel Part 2 Jirokichi the Rat-Kid: Edo Reel Part 2

Where to watch

A lost film that tells a story of Jirokichi, a notorious thief