Shutsugeki Shutsugeki

Where to watch

An original warrior directed by Toshio Takagi, directed by Eisuke Takizawa of “Kiriko's Tango” by Toshio Yasumi, a comedy, cheerful widow. The photo was taken by Minoru Yokoyama from “Asakusa no Toko Odoriko Monogatari”