Yukiko and Natsuyo Yukiko and Natsuyo

Where to watch

Adaptation of a novel by Nobuko Yoshiya that was serialized in "Shufu no tomo" between 1939 and 1940.