Bordello of Blood ★★★½

Erika Eleniak makes this movie. ❤