Dovlatov

Dovlatov ★★★½

اندوهی در دولاتف در جریان است که تلخیش به دلیل شباهتهای بسیار با زمانه خودمان دوچندان می‌شود

Block or Report