Carnosaur

Carnosaur ½

...but why?

Jaime liked these reviews