RSS feed for ๐ŸŒ™

๐ŸŒ™ has rated 100 films โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ .

 • The Beaches of Agnรจs

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Tokyo Story

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Detour

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Singin' in the Rain

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Late Spring

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Cluny Brown

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Army of Shadows

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Le Trou

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Innocents

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Alice in the Cities

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Ben-Hur

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Rebecca

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • The Young Girls of Rochefort

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Man with a Movie Camera

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Rififi

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • Out of the Past

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • My Night at Maud's

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ

 • A Matter of Life and Death

  โ˜…โ˜…โ˜…โ˜…ยฝ