John Wick: Chapter 2

John Wick: Chapter 2 ★★★★

Bang bang, he shot me down
Bang bang, I hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, my baby shot me down

Brundle Fly liked these reviews