Parviz

Parviz

مردی ساده که در 50سالگی مجرد و بیکار است، با ازدواج مجدد پدرش از خانه بیرون رانده میشود و سعی میکند از جامعه ای که مدام او را ندیده است انتقام بگیرد. مردمیکه همیشه به کمک او احتیاج داشته اند، اما همواره جدی اش نگرفته اند. میگویند سوریه پس از اینکه بشار اسد بافت قدیمی شهر را یکی یکی نابود کرد برای مدرن سازی، اتفاقا بیشترین شورشها از آن شهرها شروع شد. وقتیکه مردم بافتی که به آن احساس تعلق میکردند را نابود شده دیدند بدون اینکه ازشان کاری بربیاید، دست به انتقام و عقده گشایی برمیآورند. پرویز فردی آرام و صادق بود. او تحقیرها را تاوقتیکه تعلقی به آن مکان داشت تحمل میکرد؛ اما ناگهان این احساس از او گرفته میشود و او رفته رفته به کسی تبدیل میشود که خودش را هم غافلگیر میکند و چیزی برای از دست دادن ندارد. فیلم شباهتی عجیب به جوکر دارد، اما جوکر شخصیتی غیرعادی و غیرقابل همذات پنداری است که خنده های عجیب دارد و داخل یخچال میخوابد و مادرش رابطه های نامشروع داشته، اما پرویز به شدت معمولی و باورپذیر است. هر دو فیلم مقدمه طولانی ای برای نمایش این معمولی بودن دارند، اما پرویز معمولی بودنش قدرتی بسیار خاص به آن داده است و از شلوغ بازیهای جوکر در آن خبری نیست.