Bashu, the Little Stranger

Bashu, the Little Stranger ★★★★

" او، مثل همه‌ى بچه‌ها، فرزند آفتاب و زمين است."