A Man of Integrity ★★½

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

مشکلم با رسول اف به طور کلی تمایلش به تیکه انداختن و انتقاد است. یعنی قبل از اینکه به فکر ایجاد درام و روایت داستان باشد فکراین است که کجا در مورد فساد حرف بزنیم یا اسمی از رشوه بیاوریم و از بدی بقیه بگوییم. و ترجیح میدهد جای نشان دادن چند دیالوگ گل درشت تحویلمان دهد انگار ما نمیفهمیم. در همین فیلم شاید بیش از بار به قضیه رشوه اشاره شد ولی بهترین آن همان صحنه اول رشوه ندادن به کارمندبانک بود بقیه فقط قسمتی اضافه بود. با این همه داستان رام شدن و به اختیاردرآمدن رضا خوب پیش رفت، اما بازی ها تعریفی نداشت.