A Man without a Shadow

A Man without a Shadow

اگر علی مصفا و صدایش را از این فیلم بگیریم نمره منفی دارد. فقط خوشحالم که فیلم را در سینما ندیدم