Into the Wild

Into the Wild ★★½

خسته کنندست ولی شاید بعضی موقع‌ها دیدن این سبک فیلمها خلاقیت و وسعت دید را افزایش دهد. نمیدانم چه ربطی به فیلم داشت ولی این تاثیر را روی من گذاشت