Labyrinth

Labyrinth

شاید با شوک اول حال کردیم ولی از یک جا به بعد دیگه سر شدیم و فقط دوست داشتم تموم شه، اینقدر باگ داشت این فیلم انگار حتی یکبار هم بازنویسی نشده بود