Latyan

Latyan ½

بیشتر از اینکه از خیانت و دروغ بدم بیاد از فیلمهای ایرانی که بر این پایه نوشته میشه بدم میاد. بی احترامی به بیننده و حتی به خود نویسنده بود. اینکه اسمت روی این فیلم به عنوان نویسنده باشه میتونه توهین بزرگی باشه.

MehranJani liked this review