Reza ★★

چیزی که چشممو گرفت این خییلی طبیعی جلوه کردن توی بازی ها بود. فیلم قاب قشنگ هم کم نداشت با این همه اگر قرار بود منگی و سرخوردگی رضا رو از طلاق ببینیم نیازمند کار بیشتری روش بود. و یکمقداری دایره روابطشو که شاید بخاطر سانسور مجبور میشد خیلی درست نشون نده هم باید یجوری بیشتر نشون میداد :)