Taste of Cherry

Taste of Cherry ★½

ایده جالب و قشنگی بود، ولی اگر فیلم را دوست داشتیم بخاطر این‌که محو این ایده شده باشیم نبود؟ و مگر با ایده خالی فیلم هم خوب می‌شود؟ پلانهای بعضا خسته کننده و از آن‌جایی که هیچ چیز از شخصیت اول نمی‌دانیم پس دلسوزی هم در کار نیست. پس یعنی همه فیلم در مورد برتری طبیعت و زندگی بر مرگ بود؟ زندگی و دیگر هیچ را ترجیح میدهم.