The Brick and the Mirror

The Brick and the Mirror ★★½

فیلمی متوسط از آدمی با ادعایی بیش از حد. سودای زیاد از حد گلستان کمی از فیلم هم بیرون نزده بود؟ حرف دقیق را نجف دریابندری در مورد گلستان گفته: گلستان دارای نوعی بیماری پارکینسونیسم بود. بیمار پارکینسونی اول قدری ملنگ و خوش ادا میشود بعد رفته رفته اداهایش مبدل به لغوه میشود و آخرسر به فلج کامل ختم میشود. گلستان چندی نوآوری و شیرینکاری کرد بعد این در و آن در زد و خاموش شد