The Wind Will Carry Us

The Wind Will Carry Us

اصرار عجیب برای نشان بقیه دست اندر کاران که ادایی بیش نبود در کنار این مسئله که چقدر بد به تصویر کشیده شد این حوصله سر رفتنشان باعث شد خبری نباشد