Zire Nazar ½

بهتر از طنزهای رکوردزن سینمای ایران اما باز هم طرح یک خطی جالبی که پردازش نشده و کارگردانی که برای دوربینش فقط ثبت حرکت را کافی دانسته.