True Romance

True Romance ★★★

تونی اسکات در قد و قواره برادرش نیست اما فیلم‌سازی
خوبی بود
بهترین نوشته تارانتینو در شاید بهترین اثر فیلم‌ساز
اکشن ناب