Dance With Me ★★½

تلاش سروش صحت قابل تحسین بود.
با اینکه درنیومده بود ولی اثر با شرافتی بود.