Twin Peaks: The Return

Twin Peaks: The Return ★★★★★

حتی پنج ستاره هم برای این اثر بی بدیل ناکافیست! باید بارها و بارها به تماشای دنیای لینچ نشست و هربار چیز تازه‌ای کشف کرد.

Mojdeh liked these reviews