Tenet

Tenet ★★★

teneT si dellif htiw cipe lacitcarp tes seceip, sselmaes xfv, suoegrog snoitacol dna na gniyfirtcele erocs. s’tI lla os gnimlehwrevo taht ti tsomla sekam pu rof eht ylrevo detulovnoc eganoipse dna ylroop nettirw sretcarahc. rehpotsirhC s’naloN tseggib dna tsael elbissecca mlif tey. sihT si tahw ti sleef ekil ot hctaw ti.