The Suspended Step of the Stork

The Suspended Step of the Stork ★★★★

هیچ وقت تو زندگیم ارزو نمی کردم که ماه رو محکوم به مردن بکنمماه با اون همه زیبایش با اون همه قشنگیش ماهی که به هرحال از بدون وجود ماه شاید زندگی مفهوم امروز رو نمی تونه داشته باشه مفهوم قشنگی که امروز برای انسان داره شاید نداشته باشد نمیتونه داشته باشه اما من اون لحظه یادمه که میخواستم ماه بمیره میخواستم ماه در نیاد بخاطر اینکه شاید با نورش ما معلوم بشیم و مارو دستگیر بکنند و همیشه ارزو میکردم که مهتاب نشه نفرت داشتم از مهتاب چیزی که هیچ موقع از زندگی یادم نداشتم که نفرت از چیزی به اون زیبایی داشته باشم ولی نمی دونم چرا شاید وحشت از مردن بود بله یعنی راه پشت سر من جز مرگ چیزی نبود اگه من اون مسیر رو نمی تونستم رد بشم فقط و فقط میتونم بگم که مرگ منتظرم بود