The Summit of the Gods

The Summit of the Gods ★★

”هرچیزی که شمارو به اینجا اورده همون چیزیه ی که به من انگیزه ی ادامه میده.نمیدونم چیه اما وقتی فهمیدم نمیتونم بدون اون زندگی کنم دیگه از خودم این سوالو نپرسیدم.بعضی ادم ها توی زندگیشون دنبال معنی ان ولی من نه”

وچه موسیقی هایی داره این انیمیشن👌