• The Killing of a Sacred Deer

    The Killing of a Sacred Deer

    ★★★

    The Killing of a Sacred Deer 2017

    این متن داستان فیلم را لو می‌دهد!!


    شاید قبل از دیدن فیلم و همان‌طور که از اسم آن بر می‌آید { " کشتن گوزن مقدس " } به ذهن شما بیاید که با یک فیلم استعاره‌ایی روبه‌رو خواهید شد. و دقیقا هم همین اتفاق خواهد افتاد، لانتیموس در این فیلم داستان افسانه ایی ایفیگنیا از یونان باستان را به سبک لانتیموسی به پرده های سینما آورده است. می‌توان فیلم را به طریقی…