Emma.

Emma. ★★★½

I found Emma. (2020) utterly delightful!