Salò, or the 120 Days of Sodom

Salò, or the 120 Days of Sodom ★★★★★

بعد از دیدن چند دقیقه ازین فیلم آن را قطع میکند و به سازنده اش بد و بیراه میگوید، سپس گوشی اش را باز کرده و اخبار روز را میخواند، ۷۰۰ نفر مرگ روزانه در اثر غفلت در واردات واکسن، اصابت موشک خودی به هواپیمای مسافربری، اعدام زندانیان سیاسی بی آن که از حق دادگاهی عادلانه برخوردار باشند و...
به راستی او که این فیلم را پس زده است آیا نمیداند که خود قربانی ایست که هر روز مورد تجاوز سیستمی توتالیتر قرار گرفته است و تنها تفاوت وضعیتش با وضعیت قربانیان ساکن فیلم، نبود عینیتی به مثابه خوردن مدفوع یکی از سیاستمداران رده بالا است؟

اهمیت این اثر و به طور کلی اندیشه ساد هم در همین نکته نهفته است که مخاطب عینیتی تازه به مصائبش ببخشد، به طوریکه که تصویر و هیبت مصیب از ذهن او پاک نشود.

پ.ن: دلیل آن که فیلم اینچنین قدرتمند است درک و فهم و امانتداری فیلمساز نسبت به اندیشه ساد و به تصویر کشیدن آن بی هیچ کم و کاستیست، همانطور که سینمای فلسفی باید باشد.

sobi liked these reviews