Poltergeist III

Poltergeist III ★★★½

Wondered why this was so good. Gary Sherman - enough said.