Nine Lives ★★★½

؛ ما ادامه میدیم با همه ی باری که روی دوشمان داریم.