The Hunt

The Hunt ★★★★½

واقعا نمیدونم چجوری از اون همه حرص خوردن سر این فیلم، جون سالم به در بردم و قطعا تا این شدت درگیر کننده بودنش خودش نشون دهنده اینه که فیلم درست و خوبیه